La força de la música

Enviat per biel el 1 jul, 2021 a Bloc | 1 comentari

La força de la música

Aquest cap de set­mana, la Simfònica de Cobla i Corda de Cata­lu­nya (SCCC) ha ofert qua­tre con­certs entre diven­dres i diu­menge a l’Audi­tori de Girona, amb l’afo­ra­ment res­trin­git per les cir­cumstàncies. De fet, els músics han hagut de fer doble feina per com­pen­sar, en ter­mes d’audiència, els dos con­certs que feien habi­tu­al­ment cada tar­dor per pre­sen­tar cada nou pro­jecte de la SCCC, la sin­gu­lar for­mació impul­sada per la Fun­dació Metal­qui­mia....

Llegir-ho tot